SF15+ z.č. 4.

B3

10:45h
xx.xx.2023

B4

SF15+ z.č. 3.

B1

10:30h
xx.xx.2023

B2

SF14- z.č. 3.

B1

10:30h
xx.xx.2023

B2

SF11- z.č. 3.

B1

10:30h
xx.xx.2023

B2

SF15+ z.č. 2.

A3

10:15h
xx.xx.2023

A4

SF14- z.č. 2.

A3

10:15h
xx.xx.2023

A4

SF11- z.č. 2.

A3

10:15h
xx.xx.2023

A4

SF15+ z.č. 1.

A1

10:00h
xx.xx.2023

A2

SF14- z.č. 1.

A1

10:00h
xx.xx.2023

A2

SF11- z.č. 1.

A1

10:00h
xx.xx.2023

A2

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.

I.

Základné ustanovenie

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

Športový klub FbO Florpédo Bratislava
ZŠ Černyševského 8
851 01 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30 799 465

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK87 0900 0000 0006 3004 5350
Telefón / Mobil: +421 948 914 002
E-mail: info@streetflorbal.sk

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Športový klub FbO Florpédo Bratislava, ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava - Petržalka, e-mail: info@streetflorbal.sk, telefón / mobil: +421 948 914 002. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vyplnenia registrácie.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje.


III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Účelom spracovania osobných údajov je výkon práv a povinností vyplývajúcich z registrácie medzi Vami a prevádzkovateľom; pri registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie registrácie (meno, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie registrácie, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné registráciu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie oznamov a priebehu vybavenia a stavu registrácie.  Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. Prevádzkovateľ nevykonáva priamy marketing pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov podľa § 13 ods. 1, písm. f) Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov: Podieľajúci sa na realizácii platieb na základe registrácie, zaisťujúce služby a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
                                                             

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk denným zálohovaním databázy na pevný disk PC a týždenným zálohovaním na externý disk, ako aj antivírovým programom a heslami.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ich archiváciou v uzamknutých a zabezpečených priestoroch.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené a sprostredkovateľskou zmluvou zazmluvnené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 

Dôležité informácie:

Prevádzkovateľ www.streetflorbal.sk nikdy nerozosiela objednávateľom žiadne správy o činnosti, ponukách a akciách. Takéto informácie poskytne prevádzkovateľ len na základe písomnej požiadavky objednávateľa, alebo návštevníka stránky.

Práva objednávateľa, ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ www.streetflorbal.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2023.

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.streetflorbal.sk